Algemene Voorwaarden

 
 

Algemeen

Zaaldecoratie.nl is gevestigd te Leerdam.

De werkzaamheden welke Zaaldecoratie.nl uitvoert, bestaan uit het decoreren en aankleden van feesten en evenementen voor privé en zakelijke doeleinden.

De algemene voorwaarden van Zaaldecoratie.nl zijn opgesteld om duidelijkheid te verschaffen tussen de contract sluitende partij (verder ook te noemen “wederpartij” en Zaaldecoratie.nl betreffende de van toepassing zijnde betalings-, leverings- en overige verplichtingen van beide partijen alsmede de contract sluitende partij inzicht te verschaffen in de werkwijze van Zaaldecoratie.nl.

 

Artikel I TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Lid 1. De algemene voorwaarden van Zaaldecoratie.nl zijn van toepassing op alle

aanbiedingen en overeenkomsten die gesloten worden tussen Zaaldecoratie.nl en andere contract sluitende partij/partijen.

 

Lid 2. De algemene voorwaarden van Zaaldecoratie.nl zijn van toepassing ongeacht de plaats waar de overeenkomst is gesloten en ongeacht de plaats waar de overeenkomst ten uitvoer zal worden gelegd.

Lid 3. De algemene voorwaarden van Zaaldecoratie.nl zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij van Zaaldecoratie.nl. Slechts indien schriftelijk tussen beide partijen anders overeengekomen wordt kan op dit artikellid een uitzondering worden gemaakt.

Lid 4. Afwijkingen en/of aanvullingen op de algemene voorwaarden van Zaaldecoratie.nl als vernoemd in lid 1.3, binden Zaaldecoratie.nl, voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Behoudens dergelijke afwijkingen en/of aanvullingen, blijven de algemene voorwaarden van Zaaldecoratie.nl het overige van kracht.

Lid 5. Zaaldecoratie.nl bij de aanvang van enige tussen haar en een andere partij te sluiten overeenkomst uitdrukkelijk dat haar algemene voorwaarden van toepassing zijn. De wederpartij wordt geacht te hebben ingestemd met de algemene voorwaarden van Zaaldecoratie.nl vanaf het moment dat de overeenkomst wordt gesloten, tenzij zij schriftelijk en gemotiveerd de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de hand wijst.

Lid 6. Indien de contract sluitende partij binnen 2 weken na het sluiten van de overeenkomst, dan wel voordat Zaaldecoratie.nl over is gegaan tot het doen van handelingen ter uitvoering van de overeenkomst, geen bezwaar heeft gemaakt tegen de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Zaaldecoratie.nl als omschreven in art. 1 lid 5, wordt zij geacht te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Zaaldecoratie.nl

.

Artikel 2 HET TOT STAND KOMEN EN DE INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

Lid 1. Alle aanbiedingen van Zaaldecoratie.nl zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en

schriftelijk door Zaaldecoratie.nl wordt aangegeven dat het, door haar gedane aanbod, bindend is indien de wederpartij het aanbod aanvaardt. Alle informatie die door Zaaldecoratie.nl wordt verstrekt dient derhalve gezien te worden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod van de zijde van de wederpartij.

Lid 2. Een aanbod c.q. opdracht welke door de contract sluitende partij aan Zaaldecoratie.nl wordt gedaan, geldt niet eerder als aanvaard door Zaaldecoratie.nl, dan hetzij na het verzenden van een schriftelijke bevestiging door Zaaldecoratie.nl hetzij door het verzenden van een factuur aan de andere contract sluitende partij door Zaaldecoratie.nl, hetzij nadat Zaaldecoratie.nl een of meer handelingen heeft verricht ter uitvoering van het aanbod/de opdracht zijdens de andere contract sluitende partij. In dit laatste geval wordt Zaaldecoratie.nl geacht stilzwijgend het aanbod/de opdracht te hebben aanvaard.

Lid 3. De overeenkomst tussen Zaaldecoratie.nl en de andere contract sluitende partij wordt geacht tot stand te zijn gekomen indien Zaaldecoratie.nl het aanbod/de opdracht van de andere contract sluitende partij als omschreven in het vorige lid van dit artikel, heeft aanvaard.

Indien de contract sluitende partij zich niet kan verenigen met de bevestiging van het door haar gedane aanbod, door Zaaldecoratie.nl, waaronder begrepen het verzenden van een factuur en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de overeenkomst, dient zij, schriftelijk en gemotiveerd, binnen 5 werkdagen, te protesteren tegen de inhoud van de overeenkomst. Indien dit protest tijdig, aldus binnen 5 werkdagen, door Zaaldecoratie.nl wordt ontvangen, kan, met

instemming van beide partijen, de overeenkomst tussen partijen worden ontbonden dan wel kan een nieuwe overeenkomst worden aangegaan. Voor wat betreft deze nieuwe overeenkomst zijn vervolgens de algemene voorwaarden van Zaaldecoratie.nl wederom van toepassing.

Indien de wederpartij niet binnen 5 dagen protesteert, wordt zij geacht te hebben ingestemd met de overeenkomst zoals omschreven in de bevestiging van Zaaldecoratie.nl

 

Artikel 3 BETALINGSVERPLICHTINGEN

Lid 1. Zaaldecoratie.nl is eerst gehouden zijn verplichtingen na te komen, nadat integrale betaling van de overeengekomen prijs door de wederpartij, heeft plaatsgevonden.

Lid 2. Van het bepaalde in het vorige lid kan slechts worden afgeweken indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.

Lid 3. Indien tussen partijen bij aanvang van de overeenkomst, uitdrukkelijk is overeengekomen dat deelbetalingen plaats zullen vinden, dient in de vorige leden, in de plaats van “integrale betaling” gelezen te worden als “eerste deelbetaling”.

 

Lid 4. Op alle overeenkomsten welke worden gesloten tussen Zaaldecoratie.nl en een

ander contract sluitende partij, zijn te allen tijde de navolgende betalingsverplichtingen van toepassing:

1. De wederpartij is gehouden 100 % van het factuurbedrag, als omschreven op de factuur welke Zaaldecoratie.nl aan de wederpartij heeft doen laten toekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Het resterende bedrag dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van het feest/evenement waarop de overeenkomst betrekking heeft, te zijn voldaan.

2. De aard van het aangeboden evenement kan met zich meebrengen dat de genoemde termijnen en de genoemde percentages, welke betrekking hebben op aanbetaling, wijzigingen ondergaan. Hiertoe zal te allen tijde schriftelijke overeenstemming tussen partijen benodigd zijn. De voorwaarden welke dan tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen, zullen in de plaats treden van het

bepaalde in artikel 3 lid 4 sub 1.

3. Betaling dient plaats te vinden op het rekeningnummer van Zaaldecoratie.nl te Leerdam.

4. De wederpartij is tot betaling aan Zaaldecoratie.nl, gehouden, in overeenstemming met de door

Zaaldecoratie.nl aan de wederpartij verzonden factuur, tenzij de wederpartij, conform het bepaalde in art. 2.3. Geprotesteerd heeft tegen de schriftelijke bevestiging, de factuur dan wel de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst, door Zaaldecoratie.nl

5. Bij niet tijdige betaling door de wederpartij, van zowel deelbetalingen als integrale betaling van de factuur, is Zaaldecoratie.nl gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst, terwijl de wederpartij verplicht blijft tot integrale betaling van het factuurbedrag.

6. Indien Zaaldecoratie.nl, ten gevolge van betalingsverzuim van de wederpartij,

genoodzaakt is over te gaan tot incassomaatregelen, zal de wederpartij alle kosten, waaronder incasso- en deurwaarderskosten, evenals kosten van juridische bijstand en alle overige gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, welke aan de zijde van Zaaldecoratie.nl ontstaan teneinde de nakoming van de betalingsverplichtingen van de wederpartij, de ontbinding van de overeenkomst, of een vordering tot schadevergoeding, te bewerkstelligen, aan Zaaldecoratie.nl verschuldigd zijn.

Indien Zaaldecoratie.nl zonder inspanningen van derden nakoming van de betalingsverplichtingen van de wederpartij tracht af te dwingen, zal de

wederpartij een redelijke vergoeding voor de door Zaaldecoratie.nl en haar personeel, aan de inning te besteden tijd aan Zaaldecoratie.nl verschuldigd is. Vanaf het moment dat de vordering op de wederpartij door Zaaldecoratie.nl in handen is gesteld van een advocaat of deurwaarder zal de wederpartij, ongeacht of zij daarvan op de hoogte is, buitengerechtelijke (incasso) kosten verschuldigd zijn. Deze kosten belopen in elk geval 15 % van het factuurbedrag.

Zaaldecoratie.nl is niet gehouden enig bewijs te leveren van de omvang van de, ter incasso, verrichte werkzaamheden, evenals het daaraan verbonden buitengerechtelijke (incasso) kosten.

 

Artikel 4 LEVERINGSVERPLICHTINGEN

Lid 1. Indien de wederpartij voldaan heeft aan haar betalingsverplichtingen, zal Zaaldecoratie.nl verplicht zijn aan haar leveringsverplichtingen te voldoen.

Lid 2. Uitvoering dient plaats te vinden op het tussen partijen overeengekomen tijdstip. Uitvoering van aankleding, decoratie en styling vangt aan op het moment dat Zaaldecoratie.nl de eerste voorbereidingen van de styling uitvoert.

Lid 3. Zaaldecoratie.nl is echter gerechtigd af te wijken van de uitvoering van de styling van het feest/ evenement indien omstandigheden haar daartoe noodzaken.

Lid 4. Zaaldecoratie.nl heeft een inspanningsverplichting, tot nakoming van de in de

aanbieding en de overeenkomst vermelde kwaliteit van het door Zaaldecoratie.nl

gedecoreerde feest/ evenement, zulks vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst.

Lid 6. Zaaldecoratie.nl heeft tevens een inspanningsverplichting tot nakoming van de

ter zake van het evenement schriftelijk overeengekomen tijdstippen van uitvoering van onderdelen van het evenement, zulks vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst, een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 4 van dit artikel.

 

Artikel 5 ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN EN RISICOVERDELING

Lid 1. Indien de uitvoering van het feest/ evenement door Zaaldecoratie.nl, door onvoorziene omstandigheden, bemoeilijkt wordt, dan wel onmogelijk gemaakt wordt, kan de overeenkomst door Zaaldecoratie.nl worden ontbonden, zulks zonder rechterlijke tussenkomst. Zaaldecoratie.nl is alsdan niet gehouden enigerlei schade, welke de wederpartij hierdoor lijdt te vergoeden.

Lid 2. Zaaldecoratie.nl dient schriftelijk en gemotiveerd te onderbouwen waarom zij tot de conclusie is gekomen dat de uitvoering van de overeenkomst dusdanig bemoeilijkt wordt c.q. onmogelijk gemaakt wordt, dat een ontbinding opportuun is.

Lid 3. Gezien de kennis en expertise van Zaaldecoratie.nl is zij, met in achtneming van het bepaalde in het voorgaande lid, bij uitstek de meest aangewezen partij om te bepalen of ontbinding op zijn plaats is. De wederpartij zal zich dan ook neerleggen bij het oordeel van Zaaldecoratie.nl, tenzij de motivering van de ontbinding als gevolg van onvoorziene omstandigheden duidelijk gebrekkig is, of de door Zaaldecoratie.nl gestelde omstandigheden niet blijken te bestaan.

Lid 4. Voorbeelden van onvoorziene omstandigheden welke de uitvoering van de overeenkomst dusdanig kunnen bemoeilijken dat deze in redelijkheid niet meer uitgevoerd kan worden dan wel onmogelijk gemaakt wordt zijn: overheidsmaatregelen in geval van oorlog hier te lande of elders, dreiging van oorlog, oproer, sabotage, boycots, werkstakingen, bezettingen, blokkades, uitsluitingen, gebrek aan transportmiddelen, storingen van welke aard dan ook, waaronder begrepen

files, verplaatsing van het feest/ evenement, uitval van personeelsbezetting, bijvoorbeeld door ziekteverzuim van het personeel van Zaaldecoratie.nl dan wel hulppersonen dan wel contractpartners van Zaaldecoratie.nl, welk van een dusdanige aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor ernstig wordt belemmerd, bijzondere weersomstandigheden evenals tekortkomingen van hulppersonen of contractpartners van Zaaldecoratie.nl, in de nakoming van hun overeenkomst met Zaaldecoratie.nl, waardoor opdrachten onverwacht niet kunnen worden uitgevoerd. Deze opsomming is niet limitatief, doch is bedoeld om een indruk te geven van de soort gebeurtenissen die reden kunnen zijn om het bestaan van onvoorziene omstandigheden als bedoeld in artikel 5 lid 1, aan te nemen.

Lid 5. Zaaldecoratie.nl is verplicht tot volledige restitutie van de door de wederpartij

betaalde bedragen, indien zij in staat is kosteloos alle aangeschafte decoratiematerialen van de door haar samengestelde offerte, te annuleren.

Lid 6. Indien als gevolg van onvoorziene omstandigheden, bepaalde aangeschafte decoratiematerialen van een feest/ evenement niet geretourneerd kunnen worden door Zaaldecoratie.nl, is de wederpartij desalniettemin verplicht, de kosten te betalen.

Lid 7. Het vorige lid vindt niet van toepassing indien, door het wegvallen van het in het voorgaande lid genoemde materialen, de geleverde materialen in absoluut onvoldoende mate overeenkomt met hetgeen dat Zaaldecoratie.nl, zoals omschreven in de overeenkomst, zou leveren. Voor de bepaling van de mate van afwijking tussen de geleverde materialen en het oorspronkelijk te leveren materialen, dient rekening gehouden te worden met de redelijkheid en billijkheid

Lid 8. Indien materialen van een feest/ evenement niet geleverd kunnen worden, zal slechts restitutie van materialen door Zaaldecoratie.nl plaatsvinden, indien, en voor het zelfde gedeelte dat, Zaaldecoratie.nl restitutie zou ontvangen van haar leverancier.

Lid 9. Indien Zaaldecoratie.nl kosten heeft gemaakt ter uitvoering van opdracht

waarop de overeenkomst betrekking heeft, welke niet of slechts gedeeltelijk aan haar gerestitueerd kunnen worden, zal zij slechts verplicht kunnen worden tot een maximum van 50 % van de overeengekomen prijs van het arrangement te restitueren aan de wederpartij. Zaaldecoratie.nl dient in een dergelijk geval schriftelijk en gemotiveerd aan te tonen welke bedragen zij niet gerestitueerd krijgt en welke bedragen zij reeds heeft voldaan aan haar leveranciers. In voorkomende gevallen zal de schade, bestaande uit betalingen die hebben plaatsgevonden of zullen moeten plaatsvinden, waarvoor geen restitutie plaatsvindt of plaats zal

vinden zijdens de leveranciers van, door Zaaldecoratie.nl en de wederpartij bij helften worden gedragen.

 

Artikel 6 PRIJSOPBOUW EN VERHOGINGEN VAN DE VERKOOPPRIJS

Lid 1. De op de aanbiedingen en facturen van Zaaldecoratie.nl, genoemde prijs, bestaat uit de aankoopprijs van al hetgeen Zaaldecoratie.nl in het kader van het feest/ evenement, heeft aangeboden, exclusief de verschuldigde B.T.W. en eventuele andere overheidsheffingen, vermeerderd met overige kosten die Zaaldecoratie.nl ter uitvoering van de opdracht dient te maken en een winstmarge.

Lid 2. De prijzen zijn gebaseerd op kostenfactoren zoals eventuele materiaalprijzen, de kosten van, salarissen en sociale lasten, vervoerskosten,

belastingen enz., gelden op het moment van de aanbieding door Zaaldecoratie.nl

Verhogingen van de kostenfacturen alsmede van eventueel toepasselijke wisselkoersen, welke door Zaaldecoratie.nl, niet konden worden voorzien op het moment van tot stand komen van de overeenkomst tussen haar en de wederpartij, kunnen aanleiding geven de overeengekomen prijs van de opdracht c.q. het door de wederpartij te betalen bedrag aan de hand van de factuur, te verhogen. In voorkomend geval dient Zaaldecoratie.nl schriftelijk en gemotiveerd aan de

wederpartij mede te delen om welke redenen een verhoging van de factuurprijs noodzakelijk is.

Indien de wederpartij niet in kan stemmen met de verhoging van de prijs van het arrangement c.q. het door haar te betalen bedrag in verband met de overeenkomst, zal zij c.q. Zaaldecoratie.nl, gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden. Het bepaalde in artikel 5 lid 1, 5, 8, 9 en 10 is mutatis mutandis op een dergelijke situatie van toepassing.

 

Artikel 7 AFNAMEVERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

Lid 1. De wederpartij is verplicht tot afname van het arrangement, waarop de overeenkomst tussen haar en Zaaldecoratie.nl, betrekking heeft.

Lid 2. De wederpartij is verplicht tot integrale betaling van de factuur welke Zaaldecoratie.nl haar toezendt, ook indien zij niet of niet volledig deelneemt aan het arrangement of de arrangementen waarop de overeenkomst betrekking heeft, waaronder begrepen het feest/ evenement, of onderdelen daarvan of

indien zij geen gebruik maakt van faciliteiten, of onderdelen daarvan, die in het kader van het arrangement door Zaaldecoratie.nl, worden aangeboden. Indien de wederpartij besluit het gehele arrangement of onderdelen daarvan, als boven omschreven, niet af te nemen, heeft zij geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling door Zaaldecoratie.nl.

Lid 3. Slechts indien ertussen Zaaldecoratie.nl haar wederpartij schriftelijk wordt overeengekomen dat gehele of gedeeltelijke terugbetaling in verband met niet afnemen van het gehele of gedeeltelijke arrangement, plaats zal vinden, kan afgeweken worden van hetgeen in het vorige lid werd bepaald.

Lid 4. Indien de wederpartij, binnen 5 dagen, als aangegeven in artikel 2 lid 3, protesteert tegen de inhoud c.q. validiteit van de overeenkomst, waarbij beide partijen instemmen met een ontbinding, zal de wederpartij een bedrag aan annuleringskosten verschuldigd zijn aan Zaaldecoratie.nl, met name indien door Zaaldecoratie.nl reeds handelingen zijn verricht dan wel kosten zijn gemaakt ter uitvoering van de overeenkomst.

Deze annuleringskosten zullen bestaan uit de totale kosten die Zaaldecoratie.nl reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt, vermeerderd met een annuleringsvergoeding ad 10 % van het factuurbedrag betreffende de onderhavige overeenkomst. Zaaldecoratie.nl garandeert jegens haar wederpartij, niet meer dan hetgeen zij met de wederpartij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, dan wel hetgeen waartoe zij wettelijk jegens de wederpartij verplicht is.

Lid 5. Indien de wederpartij, met inachtneming van het gestelde in de algemene voorwaarden en eventueel het gestelde in de tussen partijen gesloten overeenkomst, stelt dat de kwaliteit van de opdracht, een tekortkoming vertoont, rust op de wederpartij de plicht te bewijzen dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming. Indien de wederpartij niet in dit bewijs slaagt, is Zaaldecoratie.nl niet gehouden tot enige restitutie van gelden dan wel schadeplichtigheid jegens de wederpartij.

Lid 6. Indien de wederpartij wel slaagt in het bewijs betreffende een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Zaaldecoratie.nl geen

beroep kan doen op onvoorziene omstandigheden als genoemd in art. 5 lid 1 e.v., is zaaldecoratie.nl gehouden tot een restitutie, welke in verhouding dient te zijn tot de mate van de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

Lid 7. Zaaldecoratie.nl is in geen geval gehouden tot vergoeding van enige door de

wederpartij geleden schade, tenzij er zijdens zaaldecoratie.nl sprake is van ernstige

nalatigheid of kwade trouw.

Lid 8. Zaaldecoratie.nl is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van handelingen of nalaten van een ten verzoeken van Zaaldecoratie.nl ingeschakelde werknemer, hulppersoon of contractspartner van Zaaldecoratie.nl of diens werknemers, hulppersonen of contractpartners, welke geleden zou kunnen worden door de wederpartij. Slechts indien er sprake is van ernstige nalatigheid aan de zijde van Zaaldecoratie.nl kan van deze bepaling worden afgeweken.

Lid 9. De wederpartij vrijwaart Zaaldecoratie.nl voor enige schade welke het gevolg is van een handelen of nalaten van de wederpartij, dan wel van personen welke namens of in de plaats van wederpartij gebruik maken van arrangementen welke worden verstrekt door Zaaldecoratie.nl. Slechts indien veroorzaakte schade het gevolg is van een uitdrukkelijke richtlijn of instructie van Zaaldecoratie.nl dan wel door Zaaldecoratie.nl ingeschakelde werknemers, hulppersonen of contractpartners van Zaaldecoratie.nl, kan van het bepaalde in dit artikel worden afgeweken.

 

Artikel 8 VERJARINGSTERMIJN VOOR HET INSTELLEN VAN VORDERINGEN

Iedere vordering tot restitutie van betaalde bedragen dan wel tot vergoeding van schade als genoemd in het vorige lid, uit welke hoofde dan ook, moet door de wederpartij in rechte worden ingesteld binnen twee kalendermaanden, te rekenen vanaf de datum waarop de uitvoering van het arrangement heeft plaatsgevonden, dan wel had moeten plaatsvinden, bij gebreke waarvan de aanspraak op restitutie dan wel schadevergoeding, vervalt en de wederpartij niet meer ontvankelijk

is in enige vordering op Zaaldecoratie.nl

.

Artikel 9 RECHTSKEUZE EN FORUMKEUZE

Lid 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Zaaldecoratie.nl partij is, is

Nederlands recht van toepassing. De wederpartij verklaart zich door aanname van de

toepasselijkheid van de algemene voorwaarden akkoord met deze rechtskeuze.

Lid 2. Alle geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst waarbij Zaaldecoratie.nl partij is, zullen worden voorgelegd aan en beslecht worden door een arrondissementsrechtbank, naar keuze van Zaaldecoratie.nl met uitzondering van geschillen die wettelijk moeten worden voorgelegd aan de kantonrechter. Indien een geschil onder de competentie van de kantonrechter valt, zal de kantonrechter de bevoegde kantonrechter zijn, tenzij Zaaldecoratie.nl bepaalt dat een andere kantonrechter bevoegd zal zijn. De wederpartij verklaart zich door aanname van de

toepasselijkheid van de algemene voorwaarden akkoord met deze forumkeuze.